α-3-Galactosyl-3-Fucosyllactose with DBCO (Linker-DBCO A)

Product code: GLY064-DBCO-A

Galα1-3Galβ1-4(Fucα1-3)Glc-O-(CH2)3-NH-DBCO

Chemical formula: C46 H62 N2 O22

Molecular weight: 994.988

Laboratory reagent for research and development only. Not for human or animal use.