α-3-Galactosyl-3-Fucosyllactose linked to biotin and stearic chain (Linker-BT-STEA A)

Product code: GLY064-BT-STEA-A

Galα1-3Galβ1-4(Fucα1-3)Glc-O-(CH2)3-NHCO-CH(NHCO-Biotin)-(CH2)4-NHCO-(CH2)16-CH3

Chemical formula: C61 H109 N5 O24 S1

Molecular weight: 1328.6

Laboratory reagent for research and development only. Not for human or animal use.

specs_GLY064_BT_STEA_A.pdf (specs_GLY064_BT_STEA_A.pdf) Download (104.55KB)

MSDS_GLY064_BT_STEA_A.pdf (MSDS_GLY064_BT_STEA_A.pdf) Download (288.72KB)