α-3-Galactosyl-3-Fucosyllactose linked to biotin and fluorescein (Linker-BT-FLUO A)

Product code: GLY064-BT-FLUO-A

Galα1-3Galβ1-4(Fucα1-3)Glc-O-(CH2)3-NHCO-CH(NHCO-Biotin)-(CH2)4-NH-CS-NH-FITC

Chemical formula: C65 H90 N6 O27 S2

Molecular weight: 1451.57

Laboratory reagent for research and development only. Not for human or animal use.

specs_GLY064_BT_FLUO_A.pdf (specs_GLY064_BT_FLUO_A.pdf) Download (104.54KB)

MSDS_GLY064_BT_FLUO_A.pdf (MSDS_GLY064_BT_FLUO_A.pdf) Download (288.68KB)